• Chương Trình Thí Nghiệm Thành Thạo 2018
  • BIOTECON
  • Fapas QC
  • GMO
  • Chất lượng Hygiena
  • CFU, RLU
  • Chất lượng Hygiena
FumoniTest HPLC Kit
Mã đơn hàng: 176002726
Còn hàng
DONtest HPLC
Mã đơn hàng: 176002724
Còn hàng
Afla M1 HPLC Kit
Mã đơn hàng: G1043
Còn hàng
AflaTest HPLC Kit
Mã đơn hàng: G1040
Còn hàng
foodproof Clostridium botulinum Detection LyoKit
Mã đơn hàng: R 602 40-1/2
Còn hàng
foodproof STEC Screening LyoKit
Mã đơn hàng: R 602 11-1 / R 602 11-2
Còn hàng
foodproof STEC Identification LyoKit
Mã đơn hàng: R 602 12-1 / R 602 12-2
Còn hàng
foodproof E. coli and Shigella Detection Kit
Mã đơn hàng: R 300 09
Còn hàng
foodproof E. coli O157 Detection Kit
Mã đơn hàng: R 302 10
Còn hàng
ZymoSnap ALP   Alkaline Phosphatase Test
Mã đơn hàng: ZS-ALP-100
Còn hàng
CrossCheck  Acid Phosphatase Test
Mã đơn hàng: CX-3000
Còn hàng
PRO Clean  Protein Residue Test
Mã đơn hàng: PRO-100
Còn hàng
SuperSnap Hight-Sensitivity ATP
Mã đơn hàng: SUS3000
Còn hàng
AllerFlow Gluten
Mã đơn hàng: ALF-GL
Còn hàng
DONCheck Kit
Mã đơn hàng: 100000198
Còn hàng
Afla-V AQUA HS
Mã đơn hàng: 176004114
Còn hàng
Afla-V AQUA
Mã đơn hàng: 176003520
Còn hàng
Okatest
Mã đơn hàng:
Còn hàng
DON-V
Mã đơn hàng: 176002027
Còn hàng
Thử nghiệm GMO
Mã đơn hàng:
Còn hàng
OchraTest
Mã đơn hàng: 176002720
Còn hàng
FumoniTest WB
Mã đơn hàng: G1060/ 176002727
Còn hàng
FumoniTest
Mã đơn hàng: G1008 / 176002726
Còn hàng
DONtest WB
Mã đơn hàng: G1065, 176002725, 100000186
Còn hàng
DONtest HPLC
Mã đơn hàng: G1005, G1046, 176002724
Còn hàng
AquaSnap TOTAL
Mã đơn hàng: AQ-100X
Còn hàng
AllerSnap™
Mã đơn hàng:
Còn hàng
SuperSnap
Mã đơn hàng:
Còn hàng
WaterShot
Mã đơn hàng:
Còn hàng
ATP Surface Test
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Lateral Flow Reader
Mã đơn hàng: 725000574
Còn hàng
Series-4EX Fluorometer
Mã đơn hàng: FLSEREX
Còn hàng
foodproof® D-Light
Mã đơn hàng: D 110 45
Còn hàng
Máy phân tích PCR-RT
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Domotest
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Explorer 2.0
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Eclipse 50
Mã đơn hàng:
Còn hàng
E Reade
Mã đơn hàng:
Còn hàng
Chương trình thử nghiệm thành thạo FAPAS (2018-2019) (18)
Thử Nghiệm Thành Thạo (TNTT) là việc kiểm tra độc lập đối với Phòng Thí Nghiệm (PTN) nhằm đánh giá hoàn toàn bảo mật về năng lực của các PTN. Việc tham gia các ...
Chương trình thử nghiệm thành thạo FAPAS (2018-2019) (19)
Thử Nghiệm Thành Thạo (TNTT) là việc kiểm tra độc lập đối với Phòng Thí Nghiệm (PTN) nhằm đánh giá hoàn toàn bảo mật về năng lực của các PTN. Việc tham gia các ...
Chương trình thử nghiệm thành thạo FAPAS (2018-2019) (20)
Thử Nghiệm Thành Thạo (TNTT) là việc kiểm tra độc lập đối với Phòng Thí Nghiệm (PTN) nhằm đánh giá hoàn toàn bảo mật về năng lực của các PTN. Việc tham gia các ...