foodproof SL GMO T25 Maize Detection Kit

foodproof  SL GMO T25 Maize Detection Kit
Mã sản phẩm: Z 720 04
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
GMO
Phát hiện thực phẩm biến đổi gen
https://www.bc-diagnostics.com/products/kits/real-time-pcr/gmo/
Kit định lượng gen T25 trong bắp/ngô GMO
 

foodproof® SL GMO T25 Maize Detection Kit

The foodproof SL GMO T25 Maize Detection Kit allows qualitative detection of T25 maize (LibertyLinkTM) by real-time PCR. T25 maize has been approved since 1998 in the EU, both for cultivation as well as for use in food and feed. The approval for the cultivation of T25 maize in the EU expired in 2007, but the approval of 1998 remains valid until a new decision is made.BIOTECON Diagnostics Kit
Bộ công cụ phát hiện ngô GM GMO T25 cho phép phát hiện chất lượng ngô T25 (LibertyLinkTM) bằng PCR thời gian thực. Ngô T25 đã được phê duyệt từ năm 1998 ở EU, cả về trồng trọt cũng như để sử dụng trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Việc phê duyệt cho việc trồng ngô T25 ở EU đã hết hạn vào năm 2007, nhưng việc phê duyệt năm 1998 vẫn còn hiệu lực cho đến khi có quyết định mới.

Phân tích vi sinh real-time PCR

foodproof  SL GMO MON89034 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 08
Còn hàng
foodproof SL GMO MON88017 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 07
Còn hàng
foodproof  SL GMO MIR604 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 06
Còn hàng
foodproof  SL GMO MON810 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 03
Còn hàng
foodproof  SL GMO GA21 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 02
Còn hàng
foodproof® SL GMO Bt11 Maize Detection Kit
Mã SP: Z 720 01
Còn hàng
foodproof  GMO Bt176 Maize Quantification Kit
Mã SP: R 302 16
Còn hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO FAPAS
 
Email:  [email protected]
 Di động:
090 372 3119 / 093 705 7778

HỆ THỐNG TẦM SOÁT VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119

    
TƯ VẤN KỸ THUẬT
  Email: [email protected]
   Di động: 090 372 3119